Privacy Policy

De Mei Jongens Groenstraat hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Mei Jongens Groenstraat houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren;
• Alle persoonsgegevens vernietigen als de overeenkomst op, op grond waarvan ze zijn verkregen, verlopen is of als de toestemming is ingetrokken.
• Voor onze financiële administratie geldt een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.
• Tijdens avonden of evenementen georganiseerd door de vereniging worden foto’s en/of filmopnamen gemaakt. Deze worden enkel gebruikt voor journalistieke doeleinden. (sfeerbeelden op website; jub.boeken; jaarimpressies e.d.)

Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin vragen heeft. Kunt u contact met ons opnemen.

Reacties zijn gesloten.